​Privacybeleid GRIB-it

Therapeut: Birgitte Vlamings (pedagoog, massagetherapeut, coach, behandelaar, trainer)

Praktijkgegevens: Kempenaarplaats 8, 5017 DX, Tilburg
KVK: 55761968
NOAG registratienummer: 5041-A-14011
AGB Zorgverlener 90049746
AGB Praktijk 90058133

1. Doel verwerking persoonsgegevens

Het doel van het verzamelen en verwerken (vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen) van persoonsgegevens (elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met uitzondering van godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of van strafrechtelijke persoonsgegevens) is om te beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de doeleinden (leveren en factureren van passende en veilige zorg), waarvoor deze dienst (coaching/ behandeling/massage/training) wordt geleverd.

2. Dossier en overeenkomst

De gegevens worden opgenomen in een digitaal dossier dat volgens de WGBO 15 jaar bewaard moet blijven. Je hebt recht op inzage in en opvragen van je dossier. Correctie en verwijdering en/of afscherming (het vergeetrecht) van gegevens vindt plaats in de volgende situaties:
– De gegevens zijn feitelijk onjuist
– De gegevens zijn onvolledig of doen niet ter zake voor het doel waarvoor ze zijn verzameld (worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen).
– De gegevens worden op een andere manier in strijd met een wet gebruikt

Ook is er sprake van een behandelovereenkomst. Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst. GRIB-it draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens (veilige opslag van gegevens via externe schijf en extra back up). De persoonsgegevens worden op een transparante (eerlijk en open) wijze en in overeenstemming met de wet en behoorlijk en zorgvuldig verwerkt.

 

3. Welke persoonsgegevens verwerkt GRIB-it voor de facturatie?

– Namen (voor- en achter)
– Adres en woonplaats
– Geboortedatum
– Data van de therapiesessies
– BSN (alleen in de situatie van een PGB/ SVB, wettelijke basis)

Deze gegevens worden digitaal verwerkt en geschiedt op verzoek van de verzekeraar voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeraar te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst. Facturen worden verwerkt in een boekhoudprogramma die eveneens een privacy beleid voert.

 

4. Welke persoonsgegevens verwerkt GRIB-it voor het dossier?

– Voorletter
– Data van de therapiesessies
– Eventuele ziekten, diagnoses en klachten
– Voortgang van het therapeutisch proces (rapportages)
– Emailadres(sen)
– Telefoonnummer(s)

Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en worden niet gezien door of gedeeld met derden (uitzondering: wanneer deze gegevens nodig zijn voor andere hulpverleners of behandelaren). Dit zal alleen gebeuren met jouw toestemming. GRIB-it Care vraagt geen informatie op aan derden, met uitzondering wanneer dit in het belang is van je behandeling, ook alleen met jouw toestemming.

 

5. Communicatie en bewaren contactgegevens

Communicatie over het dossier of de behandeling verloopt via email of de telefoon. Communicatie via whatsapp dient enkel tot het afstemmen van data en tijdstippen. De persoonsgegevens die via mijn website verkregen worden dienen alleen voor het eerste contact. Na de beëindiging van jouw traject verwijder ik na 6 maanden je contactgegevens uit mijn eigen administratie.
Wanneer er dossierinformatie online verstuurd moet worden naar jou of een medebehandelaar dan gaat dit via ZIVVER. Gebruikers en ontvangers ontvangen een persoonlijke code om informatie te kunnen lezen.
Dit statement is opgebouwd volgens het privacyreglement van de NOAG therapeut. Wijzigingen In dit statement worden aangebracht door GRIB-it. Deze worden vier weken, nadat ze bekend zijn gemaakt, van kracht. Dit privacybeleid treedt in werking per 1 juni 2018.